Nồi cơm tiger JPB-G nấu hết chương trình không nóng

> Nồi cơm tiger JPB-G nấu hết chương trình không nóng


danh sách cáp nồi cơm nội địa.
Danh sách cáp nồi cơm nội địa
Cáp cùng hướng
Khoảng cách 1,25mm Khoảng cách 1.0mm
9P x 20cm = 10k 9P x15cm = 10k
10P x20cm = 10k 10P x 15cm = 10k
11P x 20cm = 10k 11P x 15cm = 10k
15P x 20cm = 10k 15P x15cm = 10k
16P x 20cm = 10k 16P x 15cm = 10k
18P x 20cm = 10k 17P x20cm = 10k
16P x 50cm = 20k 19p x 20cm = 10k
23P x 20cm = 10k
14P x 50cm = 20k
16P x 50cm = 20k
19P x 50cm = 20k
20P x 50cm = 20k
24P x50cm = 20k
25P x 50cm = 20k

Loại ngược hướng khoảng cách 1.00mm
26P x 50cm = 20k