VÒng nhiệt máy rửa bát bosch
VÒng nhiệt máy rửa bát bosch 8,5 x 5,5
VÒng nhiệt máy rửa bát bosch 7,5 x 5,5
VÒng nhiệt máy rửa bát bosch 4,5 x 5,5

E9 Vòng nhiệt máy rửa bát bosch 7.5 x 5.5cm. 7.5 x 4.5cm. 8.5 x 5.5cm

1,500,000 1,350,000